Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut dintr-o nevoie/necesitate.

Nevoia/necesitatea de a avea la catedră, un profesor care își asumă noi roluri. Dar și nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime valențele noului Curriculum național, să le poată folosi la adevărata valoare și să extragă din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci și un dascăl adevărat.

Acestei nevoi/necesități i se subsumează mai multe tipuri de acțiuni/activități complexe, necesare la rândul lor.

De la elaborarea de documente relevante pentru politica educaţională şi pentru construcţia curriculară, până la crearea de ghiduri metodologice pentru diversele discipline și de Resurse Educaționale Deschise (RED) pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor programe școlare.

De la realizarea unei analize a nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial, în vederea aplicării optime a noului Curriculum național, până la dezvoltarea și pilotarea unor strategii de adaptare curriculară la nevoile elevilor din grupuri vulnerabile, trecând prin realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului bazat pe competențe-cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate.

De la constituirea unei oferte naționale de programe școlare pentru opționale integrate, inclusiv pentru Programul „A doua șansă” (ADS), și promovarea acesteia, până la formarea propriu-zisă a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial, asigurându-se astfel accesul la învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți elevii.

Concret, proiectul își propune:

  • Abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar;
  • Facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învățării astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de posibilele dificultăți întâmpinate în învățare, indiferent de etnie, dizabilitate etc.;
  • Proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe în contextul noului cadru de referință al Curriculumului national dezvoltat prin proiect;
  • Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală);
  • Asumarea de către profesori a unor roluri noi, facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație.
  • Folosirea metodelor alternative de evaluare formativă;
  • Respectarea diversității;
  • Valorificarea orelor aflate la dispoziția profesorului (25%) în avantajul progresului fiecărui elev;
  • Proiectarea CDS valorificând nevoile, resursele și contextul cultural, social, economic local;
  • Revizuirea documentelor curriculare care vizează Programul „A doua șansă”.