În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a fost desfășurat, în premieră, un studiu important privind competenţele cheie dobândite de absolvenţii învăţământului primar la limba maternă şi limbi straine în condiţiile noului curriculum.

Raportul studiului și instrumentele utilizate pentru derularea cercetării sunt puse la dispoziția cadrelor didactice interesate de acest demers, inclus în sub-activitatea A5.1, din cadrul proiectului CRED, „Evaluarea competențelor absolvenților clasei a IV-a din perspectiva achiziției competențelor cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate (studiu tip base-line)”.

Rezultatele evaluării sunt utile atât cadrelor didactice din învăţământul primar, în demersul de formare a deprinderilor de bază la elevi (prin optimizarea tehnicilor de predare – învăţare – evaluare în contextul noului curriculum), cât şi ca feedback pentru factorii educaţionali în ce priveşte proiectarea şi implementarea noului curriculum la nivelul învăţământului primar. Studiul, realizat pe eşantion naţional reprezentativ, îşi propune investigarea performanţelor în funcţie de condiţiile de formare a copilului, respectiv de mediul familial şi mediul educaţional al acestuia.

Pentru a asigura formarea setului de 8 competențe cheie recomandate la nivel european pentru învățarea pe parcursul întregii vieți (competența de comunicare în limba maternă, în limbi străine, competențe matematice și de bază în științe și tehnologii, competență digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală) a fost realizat un profil de formare pe niveluri.

Competenţele de bază ale vârstei, reprezentând principalele obiective ale evaluării, au fost distribuite în 6 teme distincte, acestora alăturându-li-se 3 teme de evaluare a competenţelor la limba engleză. Cele şase teme au fost distribuite, grupate câte două în 9 blocuri / broşuri de evaluare, evaluarea integrală fiind distribuită într-un set de 15 broşuri ( test-joc), şase dintre broşuri cuprinzând fiecare câte o temă de evaluare generală şi căte un test de limba engleză. Administrarea probelor s-a realizat în fiecare clasă şi şcoală evaluată după un model în spirală, până la acoperirea tuturor unităţilor selectate la nivel naţional, reprezentând algoritmul rotaţiei probelor ceea ce conferă caracteristica de unicitatea eşantionului, toţi elevii aparţinând unei aceleiaşi populaţii.

Modelul de evaluare propus asigură fidelitatea statistică a rezultatelor, cele 15 module (probe) rezultate fiind susţinute practic de o aceeaşi populaţie statistică la nivelul fiecărei clase cuprinse în eşantion (ca factor de mediu educaţional), fiind aceeaşi pentru toţi elevii clasei. Sub aspect statistic, eroarea de selecţie a fost minimizată prin cuprinderea fiecărei teme generale în câte patru broşuri (pe poziţii diferite, ca prima 5 sau a doua partea evaluării), evaluarea competenţelor de limba enleză realizându-se în câte două broşuri diferite.

Cercetarea, derulată pe un eșantion reprezentativ( Click AICI pentru a accesa lista unităților de învățământ participante la studiu), pornește de la următoarea ipoteză de lucru: Analiza stadiului de implementare a curriculumului centrat pe dezvoltarea competențelor cheie oferă un feedback consistent pentru revizuirea practicilor didactice, a politicilor educaționale și, în perspectivă, a curriculumului. Obiectivele avute în vedere sunt măsurarea nivelului de performanță al competențelor cheie la elevii de clasa a IV-a, identificarea influențelor de context socio-educațional asupra performanțelor elevilor, promovarea de repere/soluții la nivel de practici școlare și de politici educaționale pentru ameliorarea rezultatelor învățării la elevi, în termeni de competențe cheie.

Test – Joc 6

Test – Joc 7

Test – Joc 12

Test – Joc 13