Formarea continuă acreditată nivel II, din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a reprezentat cea mai populară activitate a proiectului, vizând în mod direct cadrele didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial, din întreaga țară.

Este vorba, bineînțeles, despre cele trei programe acreditate de formare continuă, din cadrul proiectului CRED:

 • Formare nivel II CRED, abilitare curriculară, demarat în anul 2019;

Dintre beneficiile acestui program de formare amintim:

– Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și a efectelor asupra curriculumului scris și predat;

– Aplicarea sistematică și personalizată a programelor școlare, promovând activități de învățare adaptate la neoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflați în risc de excluziune;

– Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învățării și pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei (ultilizare platformelor educationale – exemplu Google Classroom, selectare/creare, adaptare utilizare RED).

 • Programul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”, demarat în anul 2022;

Dintre competențele specifice dezvoltate amintim:

– Utilizarea tehnologiilor digitale dedicate elaborării de resurse educaționale deschise;
– Proiectarea pedagogică a resurselor educaționale digitale în scopul desfășurării cu elevii de activități didactice semnificative, adecvate domeniului disciplinei, grupului-clasă și condițiilor externe ale învățării;
– Utilizarea responsabilă și sigură a mediului digital pentru activități educaționale.

 • Programul de formare continuă „Managementul implementării eficiente a Curriculumului național – Manager CRED”, demarat în anul 2022.

Printre beneficiile în materie de management al curriculumului se numără și:

– Identificarea tendințelor de adecvare a sistemelor de educație și formare la societatea cunoașterii, din perspectiva achiziției competențelor cheie;
– Compararea documentelor curriculare specifice noului curriculum national (planuri-cadru și programe școlare) în relație cu profilul de formare al absolventului;
– Proiectarea unor demersuri educaționale în perspectivă integrată (opționale sau activităţi extracurriculare);
– Aplicarea integrată a cunoştinţelor de management pentru derularea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a programelor de studii şi proiectelelor educaţionale;
– Organizarea şi utilizarea eficientă a resurselor educaţionale în proiectarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării curriculumul bazat pe competențe.
Valorificarea rezultatelor monitorizării pentru promovarea bunelor practici și/sau îmbunătățirea rezultatelor .

„Consider că participarea la acest minunat curs a adus un plus de valoare activității mele ca formator și expert RED. Prin acest program de formare, mi-am dezvoltat competențele de realizare și evaluare a RED-urilor. Voi aplica ceea ce am dobândit în activitățile viitoare. Am avut parte de formatori cu experiență și cu o excelentă pregătire în domeniu” (Formator RED, decembrie 2021)

Testimoniale ale beneficiarilor programului de formare nivel II CRED

„Un curs foarte interesant, deosebit de intens, de o înaltă calitate profesională! Vă mulțumesc, cu apreciere și considerație, pentru descoperirea unei ,,lumi'' manageriale atât de complexă. Formarea directorilor de școli din perspectiva noului cadru de referinţă al curriculumului naţional, se impune natural și o voi face, cu cea mai mare responsabilitate, urmare a formării CRED! (Formator Manager, februarie 2022)

Testimoniale ale beneficiarilor programului de formare nivel II CRED

„Acum la final de curs, obosită și epuizată pot zice că sunt o norocoasă că am participat la acest curs. Cursul a fost foarte bine structurat pe module și cu noutăți care îmi sunt necesare în activitatea didactică. Prin intermediul cursului am cunoscut oameni frumoși, cu o experiență bogată în ale educației și dornici de autoperfecționare.” (Cursant CRED, decembrie 2022)

Testimoniale ale beneficiarilor programului de formare nivel II CRED

„CRED - că am aflat mai multe lucruri noi
CRED - că am văzut o super echipă de profesori
CRED - că doamnele formator au fost super răbdătoare
CRED - că a fost o super experiență
CRED - că se transformă în certitudine toate cele de mai sus.”
(Cursant CRED, decembrie 2022)

Testimoniale ale beneficiarilor programului de formare nivel II CRED

Debutul formării la nivel național (nivelul II) a avut loc în luna iunie 2019 iar ultima serie s-a încheiat în luna mai 2023 (cu excepția CREDActout, la care, a doua serie de formare a început în luna septembrie).
În acest interval s-au obținut următoarele rezultate:

 • 52.539 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial au absolvit programele de formare continuă acreditate (față de cele 50.000 asumate prin cererea de finanțare).
  În realitate au fost 56.205 cadre didactice care au beneficiat de activitățile de formare prin programe acreditate, peste 3.600 dintre acestea participând la mai mult de 1 program de formare acreditat.
 • 58.245 de cadre didactice sprijinite (față de 55.000 cadre didactice asumate prin Cererea de finanțare). Sprijinul a constat în participarea la activitățile programelor de formare acreditate CRED, și/sau la workshop-urile organizate, la nivelul fiecărui județ, în vederea diseminării bunelor practici în domeniul aplicării Curriculumului centrat pe competențe cheie, în cel al incluziunii, al educației nonformale, etc. Astfel, din totalul cadrelor didactice sprijinite, 56.205 de cadre didactice au participat la activitățile de formare continuă.

Alte cifre relevante pentru modul în care au fost posibile aceste rezultate:

– din cele 52.539 cadre didactice formate și promovate, 17.429 cadre didactice provin din învățământul primar, iar 35.110 provin din învățământul gimnazial. Un număr de 23.268 cadre didactice provin din mediul rural.
– 2.576 grupe din învățământul primar și gimnazial;
– 289.810 de ore de formare realizate;
– 66.038 webinare realizate;
– 46.954 subvenții acordate în valoare de peste 28 milioane lei.

Beneficiile participării la programele de formare CRED:

 • Înțelegerea și aprofundarea fundamentelor curriculumului centrat pe competențe, optimizarea demersurilor de proiectare, predare și evaluare;
 • Folosirea eficientă a programei școlare pentru crearea de activități de învățare relevante și atractive pentru elevi;
 • Obținerea statutului de membru în comunitatea CRED și acces la toate materialele de învățare dezvoltate în cadrul proiectului;
 • Obținerea atestatului de formare continuă și a fișei competențelor necesar în cariera didactică;
 • Dezvoltarea competențelor digitale prin participarea la activitățile de formare organizate în regim online, sincron, webinar;
 • Valorificarea resurselor educaționale deschise elaborate de către cursanți și postate pe platforma proiectului educred.ro.

Rezultatele celor trei tipuri programe de formare continuă acreditate:

 • Formare nivel II CRED, abilitare curriculară, demarat în anul 2019: 47.649 de cadre didactice certificate după parcurgerea întregului program de formare nivel II CRED(16.748 care predau la nivelul primar și 30.901 la nivelul gimnazial);
 • Programul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare”, demarat în anul 2022: 3.529 de cadre didactice certificate după parcurgerea întregului program de formare nivel II CRED(637 care predau la nivelul primar și 2.892 la nivelul gimnazial);
 • Programul de formare continuă „Managementul implementării eficiente a Curriculumului național – Manager CRED”, demarat în anul 2022: 4.658 de cadre didactice certificate după parcurgerea întregului program de formare nivel II CRED(664 care predau la nivelul primar și 3.994 la nivelul gimnazial);