Această secțiune găzduiește documente și studii care fundamenteză sau susțin activitățile Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

În spiritul transparenței și al susținerii întregului sistem educațional românesc, punem la dispoziția tuturor celor interesați un set de resurse elaborate în cadrul Proiectului CRED: studii și rapoarte de cercetare, documente de politici educaționale, metodologii specifice, ghiduri, programe etc. Aceste resurse au fost elaborate de experți de la nivelul tuturor partenerilor din proiect: Ministerul Educației și Cercetării (beneficiarul proiectului), CNPEE – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Inspectoratele școlare județene din Bihor, Iași și București, Casele Corpului Didactic din Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș.

Pagina va fi actualizată cu alte resurse , în funcție de momentul finalizării acestora.

Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național
Cadrul de referință al Curriculumului național
(click pentru a accesa documentul)

Autori: Eugen Palade, Ciprian Fartușnic, Angela Teșileanu, Irina Horga, Liliana Preoteasa, Oana Moșoiu, Tania Mihaela Irimia
An apariție: 2020
Număr de pagini: 67
Format: A4
ISBN: 978-606-8966-06-9

Documentul Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național definește cadrul de construcție și de restructurare a curriculumului și oferă o perspectivă sistematică asupra contextului său de implementare. Acest document strategic este unul dintre rezultatele așteptate importante ale proiectului CRED – „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”,  parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii, fiind cofinanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Documentul de politici este în acord cu strategiile naționale de referință pentru dezvoltarea educației și asigură un cadru conceptual și procedural care le confirmă relevanța și valoarea constructivă.

METODOLOGIE PENTRU DEZVOLTAREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII
(click pentru a accesa documentul)

Autori: Titel Iordache, Mihaela Tania Irimia, Ciprian Fartușnic, Liliana Preoteasa, Angela Teșileanu, Eugen Stoica, Traian Șăitan, Irina Horga, Petrică Dragomir, Eugen Palade
An apariție: 2020
Număr de pagini: 16
Format: A4
ISBN: 978-606-8966-07-6

Prezenta metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia școlii din învățământul preuniversitar. De asemenea, stabilește procedurile de constituire a ofertei și de alegere a curriculumului la decizia școlii, de elaborare și de avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare și evaluare a implementării acestuia.

 

Raport privind situația curriculumului la decizia școlii și a cadrului actual de reglementare
(click pentru a accesa documentul)

Autori: Titel Iordache, Ciprian Fartușnic, Angela Teșileanu, Irina Horga (coord.)
An apariție: 2020
Număr de pagini: 114
Format: A4
ISBN: 978-606-8966-05-2

Raportul a fost elaborat în cadrul Activității A.1.2. Promovarea unei noi metodologii privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor. Raportul are rolul de a fundamenta o nouă metodologie privind curriculumul la decizia școlii (CDS), prin oferirea de informații relevante despre: cadrul legal care reglementează elaborarea și implementarea CDS; date de cercetare cu privire la reprezentările actorilor școlari și practicile educaționale legate de implementarea CDS; formularea de recomandări privind elaborarea și aplicarea CDS la nivelul unităților de învățământ.

Raport privind nevoile de formare ale cadrelor didactice
din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare

(click pentru a accesa documentul)

Autori: Irina Horga (coord.)
An apariție: 2020
Număr de pagini: 125
Format: A4
ISBN: 978-606-8966-03-8

Raportul a fost elaborat în cadrul Activității A.3.1. Analiza nevoilor de formare a profesorilor din învățământul primar și gimnazial pentru aplicarea noului curriculum național. Raportul a avut scopul de a fundamenta dezvoltarea programului de formare a cadrelor didactice din cadrul Proiectului CRED. Raportul prezintă o diagnoză cu privire la oferta actuală de programe de formare în domeniul abilitării curriculare şi la capitalul de competenţe de specialitate pe care le dețin profesorii. De asemenea, raportul realizează o analiză a nevoilor profesorilor de formare în domeniul abilitării curriculare, pentru a aplica la clasă, corect și eficient, programele școlare centrate pe competențe.

Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare la competențele-cheie
(click pentru a accesa documentul)

Autori: Sarivan Ligia, Teșileanu Angela, Noveanu Gabriela, Fartușnic Ciprian, Horga Irina
An apariție: 2020
Număr de pagini: 44
Format: A4
ISBN: 978-606-8966-04-5

Analiza a fost realizată în cadrul Activității A.5.3 Realizarea de cercetări tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului bazat pe competențe cheie, cu focalizare pe elevii din categorii dezavantajate, din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.
Conceptul de competenţă a devenit termenul central în domeniul curriculumului şcolar şi prioritate a majorităţii reformelor curriculare din sistemele de învăţământ europene. Accentul pe dezvoltarea competenţelor a fost pus în relaţie cu nevoia de învăţare de-a lungul întregii vieţi, de transferabilitate a rezultatelor învățării și de abordare integrată în învățare.

La nivelul documentelor de politici educaţionale europene, abordarea competenţei în relaţie cu învăţarea la nivel general, respectiv cu învăţarea în şcoală a parcurs mai multe etape de analiză, conceptualizare, definire.

Analiza nevoilor cadrelor didactice legate de utilizarea și crearea de Resurse Educaționale Deschise
(click pentru a accesa documentul) 

 

Autori: Angela Andrei, Carmen Bostan, Petre Botnariuc, Irina Geană, Andra Făniță, Mihai Iacob, Olimpius Istrate, Speranța Țibu
Procesare statistică: Cornelia Novak
Studiu realizat cu sprijinul: Irina Horga, Ciprian Fartușnic, Magdalena Balica, Otilia Apostu, Oana Gheorghe
An apariție: 2018
Număr de pagini: 55
Format: A4

În vederea identificării nevoilor de formare a cadrelor didactice legate de utilizarea RED, au fost realizate 2 interviuri cu experți (Cap. 5), 3 focus-grupuri cu cadre didactice (Cap. 6) și a fost aplicat un chestionar la care au răspuns 2.786 de cadre didactice (Cap. 7). Pe baza acestor rezultate, au fost formulate o serie de concluzii (Cap. 8) și recomandări (Cap. 9) care să susțină implementarea optimă a proiectului CRED.