Întregul sistem de educație este, în prezent, în plină reconfigurare, iar implementarea noului curriculum național trebuie să meargă mână în mână cu formarea profesorilor, prin deprinderea de către aceștia de noi abilități în procesul de predare-învățare.

Rolul școlii nu este doar acela de a transmite informații, ci și de a modela personalitatea elevului, prin centrarea pe competențe.

Proiectul ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” este un proiect al provocărilor, din perspectiva faptului că trebuie să găsească și să implementeze justa măsură între aplicarea normelor și modelelor europene în educație și a modalităților tradiționale de predare a acestor conținuturi centrate pe competențe.

Obiectivul general al proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” este prevenirea părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri sistemice de aplicare inovativă și sustenabilă a noului curriculum național, urmărind creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul preuniversitar primar și gimnazial.

Ce înțelegem prin experiențe de învățare

de calitate ?

Înțelegem respectarea, la nivelul școlii și al clasei, a următoarelor condiții :

  • Proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe și respectarea noului cadru curricular național;
  • Facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învățării astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare (indiferent de posibile dificultăți, trăsături de personalitate, etnie, dizabilitate etc.);
  • Valorificarea orelor aflate la dispoziția profesorului (25%) în avantajul progresului fiecarui elev;
  • Abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală) și inovatoare a noului cadru curricular;
  • Folosirea metodelor alternative, holiste și apreciative de evaluare formativă;
  • Promovarea și respectarea diversității;
  • Proiectarea CDȘ valorificând nevoile, resursele și contextul cultural, social, economic local;
  • Proiectarea ADȘ (programe de tip A Doua Șansă) conform noului cadru curricular;
  • Asumarea de către școală/profesori a unor roluri complementare celui de profesor la clasă, cu accent pe consiliere, mediere socială, facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1: Facilitarea unei abordări curriculare unitare şi coerente, centrate pe competenţe, în rândul decidenţilor şi partenerilor educaţionali, în vederea asigurării de oportunităţi egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegraţi în programe de tip a doua şansă.

Obiectivul specific 2: Promovarea unor abordări didactice centrate pe competenţe, prin elaborarea şi utilizarea de resurse educaţionale deschise relevante pentru aplicarea la clasă a noului curriculum pentru învăţământul primar şi gimnazial.

Subsumarea acestui obiectiv politicilor naționale și europene privind dezvoltarea și promovarea resurselor educaționale deschise va permite o utilizare liberă a tuturor materialelor din proiect, în beneficiul tuturor profesorilor din învățământul primar și gimnazial. Proiectul va utiliza una din platformele disponibile, urmând ca toate materialele realizate în proiect să fie transferate și în Biblioteca Școlară Virtuală și platforma școlară de e-learning, imediat ce acestea vor deveni operaționale.

Obiectivul specific 3: Abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competenţe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităţilor de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflaţi în risc de abandon şcolar.

Acest obiectiv contribuie atât la îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, cât și la creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe.

În vederea atingerii obiectivului. va fi creat un program de formare de tip cascadă, care să includă: formare față în față și online, aplicarea la clasă/școală concomitent cu feedback și sprijin online, mentorat față în față și evaluare prin portofoliu.

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial se va focaliza pe integrarea în practica didactică a abordării și a metodologiilor promovate de noul curriculum, în concordanță cu nevoile elevilor, în special ale celor aflați în situații de risc/vulnerabile. Prin intermediul activităților asociate acestui obiectiv, proiectul răspunde în mod direct nevoii de a dezvolta în rândul cadrelor didactice abilitățile de lectură personalizată a curriculumului și de dezvoltare a unor practici didactice adaptate la nevoile de învățare ale diverselor categorii de elevi.

Obiectivul specific 4: Creşterea calităţii şi relevanţei activităţilor din şcoli cu populaţie vulnerabilă, în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea competenţelor cheie a cel puţin 2.500 de elevi, în contexte de învăţare curriculare şi extracurriculare stimulative și motivaționale.

Prin intermediul acestui obiectiv, proiectul abordează nevoia imperioasă de a reduce și preveni în mod sistematic și eficient fenomenul de PTȘ, fenomen care se manifestă cu predilecție în comunități dezavantajate. Intervenția este una directă, nemijlocită și influențează atât școala ca instituție, cât și resursa umană implicată, fie că este vorba de cadrele didactice care predau în școli cu populație aflată în situație de risc, fie la nivelul direct al elevului care din diferite motive se distanțează de școală. În concordanță cu Strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii, se vor implementa prin proiect acțiuni viabile de intervenție.

Obiectivul specific 5: Realizarea de cercetări şi studii tematice privind aplicarea noului curriculum din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi sprijinirea elevilor care aparţin grupurilor vulnerabile.

Această componentă își propune să susțină – prin dovezi, date, bune practici și feedback structurat – dezvoltarea competențelor cheie în rândul elevilor, în special a celor care aparțin grupurilor vulnerabile. Astfel, în cadrul proiectului, vor fi elaborate cercetări și studii tematice relevante din perspectiva implementării noului curriculum național, în special în cazul școlilor/elevilor din medii vulnerabile/dezavantajate din punct de vedere socio-economic.