Pentru a asigura acoperire națională, proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” beneficiază de un parteneriat activ la nivel central și local: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE, 3 inspectorate școlare(Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș).

Ministerul Educației – Beneficiar al proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”

Ministerul Educației este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului României.

Ministerul Educației are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de Guvernare în domeniul educației și formării profesionale.

Ministerul Educației organizează și conduce sistemul național de educație, având atribuții de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației și al cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate.

Ministerul Educației are drept de inițiativă și de execuție pentru a implementa măsuri de modernizare a curriculumului din învățământul preuniversitar, inclusiv prin proiecte non competitive și competitive de mare complexitate și anvergură, finanțate din fonduri europene.

Ministerul Educației, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (UIPFFS), asigură implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în care Ministerul și instituțiile subordonate/coordonate sunt beneficiare sau partenere. UIPFFS este specializată în implementarea și monitorizarea de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile.

 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE – Partener în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – CNPEE este o instituție națională de cercetare, dezvoltare, inovare și formare în domeniile educației și tineretului, unitate conexă Ministerului Educației.

CNPEE contribuie activ la inovarea în educație prin experiența acumulată de specialiștii săi, prin formare, studii și cercetări. Misiunea Centrului este de a oferi suportul științific necesar celor mai noi abordări în educație, pentru o învățare autentică, motivantă, activă și creativă.
CNPEE vine, astfel, în sprijnul unor actori diverși: decidenți în domeniul educației, școli și universități, cadre didactice, părinți, copii, tineri și adulți angajați în învățare pe parcursul întregii vieți.
Cercetătorii Centrului au o experiență relevantă în dezvoltarea proiectelor de cercetare în domenii diverse: curriculum școlar, teoria educației, educație preșcolară, alternative educaționale, politici educaționale și de tineret, management școlar, evaluare, educația copiilor aflați în situație de risc, educația adulților, formare continuă, consiliere și orientare.

Pentru

 

Casele Corpului Didactic – Parteneri în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”

Implicarea Caselor Corpului Didactic în proiectul reprezintă o necesitate, având în vedere obiectul activității lor, respectiv formarea cadrelor didactice, dar și prin experiențele pozitive de colaborare a caselor corpului didactic și a inspectoratelor școlare la nivel regional sau inter-regional, justificând astfel creșterea rolului lor în procesul de educație pe tot parcursul vieții în sistemul de învățământ.

Casele Corpului Didactic au ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învațământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural.

Casele Corpului Didactic din cadrul proiectului au capacitatea administrativă de a implementa optim activitățile ce le revin în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” dispunând, printre altele, de:

  • săli de formare, cu toate facilitățile necesare desfășurării sesiunilor de formare a cadrelor didactice (acces la Internet, tablă, flipchart, laptop și videoproiector)
  • laboratoare IT dotate cu calculatoare, laptop și videoproiector, cu acces la Internet
  • sali de lectură ce pot deveni Centre de Resurse Educaționale Deschise (RED)

Totodată, Casele Corpului Didactic dispun de resursa umană calificată necesară unei bune implementări a proiectului CRED.

 

Inspectoratele Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București – Parteneri în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”

Inspectoratele Școlare Județene, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București, parteneri în cadrul proiectului CRED, au mai derulat proiecte destinate cadrelor didactice și elevilor pe componenta de formare și incluziune și au deci capacitatea instituțională de a implementa proiecte, având resurse umane cu experiență și logistica adecvată desfășurării optime a activităților proiectului CRED.

Astfel, acestea asigură resursele materiale (echipamente, rețele de comunicare, spații pentru desfășurarea activităților educaționale) și umane (inspectori școlari cu experiență pe componenta de management al proiectelor, de gestionare și coordonare a resurselor educaționale, de evaluare și monitorizare) necesare implementării proiectului CRED.

Inspectoratele Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, având în principal următoarele atribuții:

a) aplică politicile și strategiile Ministerului Educației la nivel județean, respectiv al municipiului București;
b) controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară;
c) controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor de învățământ;
d) asigură, împreună cu autoritățile administrației publice locale, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învățământului obligatoriu;
e) coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivelul unităților de învățământ din județ și, respectiv, din municipiul București;
f) monitorizează implementarea programelor naționale inițiate de Ministerul Educației pe aria județului, respectiv a municipiului București, precum și a proiectelor derulate de unitățile școlare și cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educației;
g) coordonează și controlează activitățile unităților conexe ale Ministerul Educației din aria județului/municipiului București;
h) prezintă un raport anual privind starea învățământului pe teritoriul județului, respectiv al municipiului București ;
i) aprobă, la propunerea consiliului local sau a consiliilor județene, înființarea unităților pentru educație timpurie, învățământ primar și gimnazial;
j) aplică politicile educaționale naționale la nivel județean, respectiv al municipiului București;
k) acordă consiliere și asistență unităților și instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor umane și a posturilor didactice la nivelul județului, respectiv al municipiului București;
l) monitorizează activitățile de constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ;
m) gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unitățile de învățământ, precum și întreaga bază de date a educației;
n) realizează auditarea periodică a resursei umane din învățământul preuniversitar;
o) asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.